RABATY na WYBRANE Modele | Zamów już Dziś i ZYSKAJ 30% ZNIŻKI

Regulamin

Regulamin sklepu KOKOSZE PRZEMYSŁAW PAWŁOWSKI (KOKOSZE), który znajduje się na stronie www.kokosze.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego KOKOSZE, oraz z użyciem telefonu oraz poczty elektronicznej e-mail.  

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1.1.   Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego KOKOSZE (zwanego dalej: SKLEPEM) jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień. Klient składający zamówienia na towar drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, przed zawarciem umowy otrzymuje informacje na temat wiążącego Regulaminu, a także jest uprzedzany o konieczności zapoznania się z jego treścią oraz zaakceptowania jego postanowień. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

1.2.   Sprzedaż za pośrednictwem SKLEPU internetowego KOKOSZE, oraz z użyciem telefonu lub poczty elektronicznej e-mail jest prowadzona jest przez firmę KOKOSZE PRZEMYSŁAW PAWŁOWSKI, Boczki Chełmońskie 1, 99-414 Kocierzew Południowy, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem NIP 8341816801

1.3.   SKLEP działający pod adresem  www.kokosze.pl służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie KOKOSZE , bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.4.   Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w SKLEPIE uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 1.5.  Oferta SKLEPU obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również innych państw.

1.6.  Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych teleadresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.

1.7.   Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2. Regulaminu.

1.8.    Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w pkt 1.7. powyżej, KOKOSZE poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

1.9.   Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.kokosze.pl (zwane dalej: „Materiałem”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie  bez uprzedniej zgody SKLEPU. W szczególności Klient nie jest uprawniony do: (a) kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, (b) tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału, (c) rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Materiału, (d) publicznego prezentowania Materiału, (e) wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.  

§ 2 Składanie zamówień  

2.1.   Zamówienia w SKLEPIE można składać za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU z użyciem telefonu oraz drogą poczty elektronicznej e-mail. Klient ma prawo do wyrejestrowania się ze SKLEPU w dowolnym momencie.

2.2.   Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu przez KOKOSZE za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej e-mail, telefonicznie lub faksem.

2.3.   Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a KOKOSZE dochodzi z chwilą: −   potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez KOKOSZE – w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU.

2.4.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

2.5.  KOKOSZE zastrzega sobie prawo do tego, że informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.

2.6.   Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze SKLEPEM są: E-mail: kontakt@kokosze.pl Telefon:+48 790 470 707 Adres korespondencyjny:  Kokosze, Boczki Chełmońskie 1, 99-414 Kocierzew Południowy  

§ 3 Realizacja zamówienia  

3.1. Realizacją zamówień zajmuje się Kokosze, Boczki Chełmońskie 1, 99-414 Kocierzew Południowy

3.2.  Klient sklepu internetowego KOKOSZE otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje o kolejnych zmianach statusu zamówienia.

3.3.   Zamówione towary KOKOSZE dostarcza do Klienta za pośrednictwem kuriera InPost lub innych firm spedycyjnych zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym zamówieniu.

3.4.   Jeżeli w celu realizacji zamówienia, istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez KOKOSZE, wówczas KOKOSZE zastrzega sobie prawo telefonicznego lub emailowego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.

3.5.   W przypadku braku wszystkich zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja KOKOSZE może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

3.6.   W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym KOKOSZE, tj. w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem.

3.7.  Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany przez KOKOSZE. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie bądź za pomocą poczty e-mail z KOKOSZE oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia. Klient nie może zmienić zamówienia, które zostało przyjęte do realizacji według specyfikacji konsumenta lub które służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Od chwili wysłania towaru przez KOKOSZE, Klient nie może anulować zamówienia. Towar niestandardowy lub realizowany na indywidualne zamówienie Klienta, tj. posiadający: haftowany logotyp bądź napis, ze zmienionymi wymiarami lub z innymi modyfikacjami realizowanymi na specjalne zamówienie, a także w kolorze wykraczającym poza standardy katalogowe, nie podlega zwrotom ani wymianie.  

§ 4 Czas realizacji zamówienia  

4.1.   Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone przez KOKOSZE niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia, KOKOSZE niezwłocznie, nie później jednak  w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia zawiadomi Klienta o braku możliwości jego realizacji.

4.2.   Termin realizacji zamówienia, które dostępne jest w sklepie internetowym wynosi: 1-3 dni roboczych. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od wybranego sposobu dostawy i wynosi do 2 dni od dnia wysłania towaru przez KOKOSZE, chyba że strony uzgodnią inny termin. Termin realizacji zamówienia na towar niedostępny w sklepie internetowym – tj. zamówienia przekazanego do uszycia po złożeniu zamówienia przez Klienta, wynosi do 3 tygodni od dnia potwierdzenia zamówienia

4.3.   Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.

4.4.   Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na prośbę Klienta.

4.5.  KOKOSZE zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta.  

§ 5 Formy zapłaty

5.1. KOKOSZE akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar: (a) Za pobraniem w przypadku przesyłek krajowych – płatności za zamówiony towar Klient dokonuje przy odbiorze przesyłki z towarem. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony przez KOKOSZE w dniu wysyłki i dołączony do przesyłki, (b) Przedpłata – przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru, i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym KOKOSZE, towar jest wysyłany przez KOKOSZE. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki, (c) Za pomocą systemów płatności PayU. Po przetworzeniu płatności i  skompletowaniu towaru, towar jest wysyłany przez KOKOSZE. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki,  

§ 6 Koszty dostawy

6.1. Koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu dostawy towaru. Klient o kosztach wysyłki zostaje poinformowany po dodaniu towarów do koszyka. Koszty przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zależą od kraju docelowego przesyłki oraz  wielkości i wagi przesyłki.  

§ 7 Dokumenty sprzedaży

7.1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w postaci paragonu z kasy rejestrującej lub faktury VAT.

7.2. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione  na dokumencie sprzedaży.

7.3.Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, a zamówienie nie jest jeszcze skompletowane, KOKOSZE zobowiązana jest w ciągu 7 dni do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty.

7.4. KOKOSZE nie wystawia duplikatów paragonów z kasy rejestrującej.

7.5. W momencie dostarczenia towaru do Klienta, jest on zobowiązany sprawdzić, czy paragon lub faktura VAT zostały dołączone do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z KOKOSZE. 7.6. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić żądanie jej otrzymania w momencie wypełniania formularza kontaktowego przy składaniu zamówienia. Późniejsze wystawienie faktury możliwe jest jedynie do momentu wysłania zamówienia przed firmę KOKOSZE. Klient powinien niezwłocznie zgłosić chęć wystawienia faktury poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z KOKOSZE.

7.7. W przypadku zwrotów lub wymian towaru zakupionego na fakturę sprzedaży wystawiana jest korekta do tego dokumentu.  

§ 8 Gwarancja i rękojmia

8.1. KOKOSZE udziela gwarancji jakości dla sprzedanego towaru na okres 365 dni. Okres gwarancji liczy się od dnia dostarczenia towaru do Klienta. Po upływie terminu wskazanego w niniejszym punkcie, uprawnienia z gwarancji wygasają.

8.2. KOKOSZE jako gwarant ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru wyłącznie, gdy wada powoduje niezdatność towaru do typowego, normalnego użytku oraz gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w towarze przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Klient.

8.3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, która zostanie zgłoszona do KOKOSZE, KOKOSZE w ramach gwarancji zobowiązany jest do naprawienia szkody, poprzez naprawę towaru. Po dwukrotnej bezskutecznej naprawie tej samej wady towaru, Klient jest uprawniony do żądania wymiany towaru na wolny od wad.

8.4. Regulację prawną w zakresie udzielonej przez KOKOSZE gwarancji określają wyłącznie przepisy pkt 8 i pkt 9 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem przepisów od art. 577 do art. 581 Kodeksu cywilnego.

8.5. W związku z udzieleniem gwarancji jakości, KOKOSZE wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.  

§ 9 Postępowanie reklamacyjne z gwarancji

9.1. Klient informuje o ujawnionej wadzie towarów w sposób przewidziany w pkt. 2.6. niniejszego Regulaminu.

9.2. Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.

9.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest: (a) przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz (b) przesłanie zakupionego towaru do KOKOSZE, przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane do KOKOSZE za pobraniem nie będą przyjmowane przez KOKOSZE.

9.4. KOKOSZE rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od KOKOSZE, o czym KOKOSZE niezwłocznie poinformuje Klienta.

9.5.Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru (np. stan taśm, plomb) Klient zgłasza osobie dostarczającej towar (kurierowi)  i sporządza protokół, który podpisują Klient oraz osoba dostarczająca towar.

9.6.  Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru,  w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

9.7. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 9 może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez KOKOSZE.

9.7.1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji KOKOSZE dokonuje naprawy lub wymiany towaru, albo zwracana jest równowartość reklamowanego towaru, po potrąceniu ewentualnych kosztów należnych KOKOSZE.  

§ 10 Sprzedaż na rzecz konsumenta

10.1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

10.2. Wobec Konsumenta KOKOSZE ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

10.3. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których KOKOSZE zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował KOKOSZE przy zawarciu umowy, a KOKOSZE nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.

10.4. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

10.5. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem KOKOSZE traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. KOKOSZE nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

10.6.  KOKOSZE odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

10.7.  KOKOSZE jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10.8. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że KOKOSZE niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez KOKOSZE albo KOKOSZE nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

10.9. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10.10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez KOKOSZE usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KOKOSZE.

10.11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.12. KOKOSZE zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.13.Jeżeli reklamacja jest uzasadniona KOKOSZE zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.

10.14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy KOKOSZE zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

10.15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

10.16. Konsument  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt KOKOSZE dostarczy wadliwy towar Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.  

§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta

11.1.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w SKLEPIE bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

11.2.  Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając KOKOSZE oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znaleźć można w zakładce „Zwroty i reklamacje” na stronie www.kokosze.pl, ma on charakter dobrowolny.

11.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu z dopiskiem „Dział wymian i reklamacji”.

11.5. Konsument zwróci KOKOSZE towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

11.6.Zwrotu towaru należy dokonywać na adres KOKOSZE wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.

11.7. KOKOSZE w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

11.8. KOKOSZE dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

11.9. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

§ 12 Polityka prywatności  

12.1. Informacje ogólne Przepisy polityki ochorny prywatności określa dokument „Polityka prywatności” znajdujący się na stronie www.kokosze.pl  

§ 13 Postanowienia końcowe  

13.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej KOKOSZE, tj.  z dniem 06.04.2019 r.

13.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy.

13.3. KOKOSZE zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej KOKOSZE.

13.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

13.5. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a KOKOSZE będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla KOKOSZE. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.

13.6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 


 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “PROMOCJA -20%”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: ,,Zimowa promocja -20%” („Promocja”) jest KOKOSZE PRZEMYSŁAW PAWŁOWSKI, Boczki Chełmońskie 1, 99-414 Kocierzew Południowy, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem NIP 8341816801

2. Czas trwania Promocji: od 17.01.2020r. do wyczerpania zapasów.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: http://kokosze.pl

4. Promocja dotyczy wszystkich produktów w cenach regularnych (tj. bez obniżek) dostępnych w Sklepie Internetowym.

5. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji spełnią warunek:
dokonają w Sklepie Internetowym zakupu dowolnego produktu/ produktów, o których mowa w pkt. 4 powyżej na łączną kwotę minimum 200,00 zł (transakcja musi być stwierdzona jednym paragonem).

Po spełnieniu powyższego warunku Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości 20% na całe zamówienie.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych, z wyjątkiem rabatu na darmową dostawę powyżej 200zł.

7. Uczestnik Promocji jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z odpłatnych poprawek krawieckich na produkty zakupione w ramach Promocji.

8. W przypadku kiedy zwrot części towarów spowoduje, że próg kwotowy do uzyskania rabatu nie zostanie osiągnięty, konsument musi liczyć się z utratą przyznanego wcześniej rabatu.

9. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu dostępna na stronie internetowej http://kokosze.pl

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

14. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2020r.

 


 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “BLACK FRIDAY”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: ,,BLACK FRIDAY” („Promocja”) jest KOKOSZE PRZEMYSŁAW PAWŁOWSKI, Boczki Chełmońskie 1, 99-414 Kocierzew Południowy, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem NIP 8341816801

2. Czas trwania Promocji: od 13.11.2020r. do wyczerpania zapasów.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: http://kokosze.pl

4. Promocja dotyczy wszystkich produktów w cenach regularnych (tj. bez obniżek) dostępnych w Sklepie Internetowym.

5. Promocja nalicza się automatycznie i przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji spełnią warunek:
dokonają w Sklepie Internetowym zakupu dowolnego produktu/ produktów, o których mowa w pkt. 4 powyżej na łączną kwotę minimum

  • 100,00zł otrzymując rabat w wysokości 10%,
  • 200,00zł otrzymując rabat w wysokości 20%,
  • 300,00zł otrzymując rabat w wysokości 30% (transakcja musi być stwierdzona jednym paragonem).

6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych.

7. Uczestnik Promocji jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z odpłatnych poprawek krawieckich na produkty zakupione w ramach Promocji.

8. W przypadku kiedy zwrot części towarów spowoduje, że próg kwotowy do uzyskania rabatu nie zostanie osiągnięty, konsument musi liczyć się z utratą przyznanego wcześniej rabatu i przyznania rabatu odpowiedniego do kwoty zrealizowanego zamówienia.

9. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu dostępna na stronie internetowej http://kokosze.pl

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

14. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020r.